Pine Plains
EKaufman_SB37.jpg
EKaufman_SB40.jpg
EKaufman_SB45.jpg
EKaufman_SB18.jpg
EKaufman_SB48.jpg
EKaufman_SB47.jpg
EKaufman_SB04.jpg
EKaufman_SB03.jpg
EKaufman_SB12.jpg
EKaufman_SB07.jpg
EKaufman_SB06.jpg

Pine Plains, NY